qmotivation

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, transacties, personal / groepstrainingen, strippenkaarten en alle andere diensten die door QMotivation worden verleend. Door onderaan een handtekening te plaatsen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

QMotivation is gevestigd te Werkendam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer [60382449].

 

 

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een dienst die op enig moment tussen QMotivation en de deelnemer van toepassing is of wordt. Door onderaan een handtekening te plaatsen gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Iedere rechtsverhouding inzake een dienst met QMotivation valt onder deze algemene voorwaarden. Alleen in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

III.       Op verzoek kan er ten alle tijden een exemplaar van de algemene voorwaarden worden verstrekt.

 

 1. OVEREENKOMST

 

 1. Een overeenkomst tussen QMotivation en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming blijkt uit het ondertekenen van deze algemene voorwaarden.

Bij inschrijving wordt €7,50 inschrijfkosten in rekening gebracht. Dit bedrag zal op de eerste factuur zichtbaar zijn.

 1. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

III.       QMotivation is gerechtigd het (trainings)rooster en/of (trainings)locaties aan te passen zonder opgaaf of reden.

 

 1. GELDIGHEID STRIPPENKAARTEN

 

 1. De strippenkaarten zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid staat vermeld op de strippenkaart. Als de geldigheidsduur is verlopen is er geen recht meer op een trainingssessie. Bij een verloren kaart wordt er €5,00 in rekening gebracht. Dit bedrag dient direct te worden betaalt.
 2. Strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

III.       De strippenkaarten dienen voorafgaand aan een training worden getoond en worden afgevinkt. De trainingsstrippenkaarten zijn alleen geldig bij een groep van minimaal vier deelnemers.

 1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met een doktersverklaring de geldigheid van de strippenkaart tijdelijk, tot een maximum van drie maanden, worden opgeschort.

 

 1. BETALING

 

 1. Betalingen dienen te geschieden via bankoverschrijving.
 2. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de deelnemer 60 dagen in verzuim is, worden alle resterende termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer aan QMotivation te worden voldaan.

De deelnemer kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van QMotivation tot het moment dat zijn of haar vervallen schuld is voldaan.

III.       Alle prijzen zijn inclusief BTW. QMotivation is te alle tijden gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

 1. Een wederzijds bevestigde afspraak ( personal/groepstraining, intakegesprek, voedingadvies) kan uiterlijk 12 uur van te voren kosteloos telefonisch of schriftelijk geannuleerd worden. Geschiedt de opzegging binnen 12 uur of bij no show, dan is het bedrag alsnog volledig opeisbaar.
 2. QMotivation heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 1. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR QMOTIVATION

 

 1. QMotivation behoudt zich het recht voor een groepstraining bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 2. QMotivation is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een personal/groepstraining als gevolg van over overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen of overheidsmaatregelen.

III.       Indien de deelnemer zodanig hinder of last oplevert waardoor een training wordt bemoeilijkt, kan deze door QMotivation van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. QMotivation haar medewerkers of trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van QMotivation geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten en adviezen van QMotivation haar medewerkers of trainers, is QMotivation niet aansprakelijk.

III.       QMotivation is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is QMotivation niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.

 1. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, dient de deelnemer dit te melden bij de trainer.

QMotivation behoudt zich het recht voor om naar haar ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

 1. PRIVACY

 

 1. QMotivation respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Indien QMotivation het noodzakelijk acht uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens aan derden door te geven, dan zal dit uitsluitend gebeuren met uw voorafgaande toestemming.
 2. Het is aan deelnemer verboden om op enigerlei wijze, direct of indirect in welke vorm ook, mede-delingen te doen van of aangaande het bedrijf QMotivation alsmede van of aangaande de deelnemers van QMotivation.

III.       Bij overtreding van de 7.2 vervatte verboden verbeurt deelnemer aan QMotivation een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ad € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijf honderd Euro) voor elke overtreding.

 

 1. VERBOD VAN NEVENWERKZAAMHEDEN

 

 1. Deelnemer onthoudt zich van het verrichten van werkzaamheden voor derden gelijk aan of verge-lijkbaar met de voor QMotivation te verrichten werkzaamheden, binnen een straal van 15 km rondom de standplaatsen Rotterdam, Breda en Werkendam, van het doen van zaken voor eigen rekening gelijk aan of vergelijkbaar met de zaken van QMotivation.
 2. Bij overtreding van het in 8.1 bepaalde verbeurt deelnemer aan QMotivation een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijf honderd Euro) per overtreding en € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig Euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door QMotivation.
 2. Op elke overeenkomst tussen QMotivation en deelnemer is Nederlands Recht van toepassing.

III.       Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Breda.

 

 

 

 

Overeengekomen te……………………..op………………………………………..

 

 

QMotivation:                                                                        Ondergetekende/deelnemer: